תקנון האתר

 

האתר "נרשמים" nirshamim.co.il (להלן: "האתר") משמש כפלטפורמת פרסום וקידום מכירות לענף ההשכלה בישראל  באמצעות האינטרנט. מבחינה מסחרית משמש האתר פלטפורמה טכנולוגית למפגש רצונות שבין חברות/מוסדות לימוד המעוניינים להציע למכירה קורסים/מוצרים או שירותים שהם מייצרים ו/או מספקים ו/או משווקים ובין המעוניינים לרכוש אותם. בנוסף, האתר מציע למתעניינים, ללא תשלום, מידע, ייעוץ והזמנה לימים פתוחים או כנסי הסברה. הנך מוזמן לגלוש באתר ולקחת חלק בפעילות המוצעת בו, וזאת בכפוף להסכמתך לתנאי תקנון זה. כל שימוש באתר כפוף לתנאי תקנון זה. השלמת תהליך הרישום לשירותי האתר, חתימה על דף הזמנת פרסום באתר, או כניסה כמוסד/מפרסם באמצעות הקשת סיסמא/שם משתמש פירושה מתן הסכמתך ואישורך כי קראת את תקנון זה והמסמכים הנלווים אליו, וכי הנך מסכים לאמור בו.
בנוסף, בהרשמתך לאתר הינך מאשר לקבל ממפעילת האתר , חברת נרשמים ללימודים בע"מ (להלן: "נרשמים") או מהמפרסמים באתר דברי פרסומת, בהתאם לחוק הבזק תיקון 30א'. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, הנך רשאי כמובן שלא לסיים את הליך הרישום לאתר, ואתה מתבקש שלא לעשות עוד כל שימוש באתר..

 

כללי:

 

בכל מקרה בו תהיה סתירה בין האמור בתקנון זה ובין האמור באתר ביחס למוצר או שירות ספציפיים יחייבו הוראות תקנון זה למעט אם נאמר במפורש אחרת.

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, עמכן הסליחה. כל ביטוי בלשון יחיד ו\או זכר יראו בו כחל ומחייב גם בלשון נקבה ו\או רבים לפי העניין.

סימני המסחר ו/או מודעות הפרסומת באתר הינם קניינה של החברה, או במידה ופורסמו מטעמם של מפרסמים/מוסדות, אזי- קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

הסדר בו מופיעים ההצעות/מוסדות לימוד/פרסומים אינו מעיד על טיבם או חשיבותם.

האתר מיועד לשימושם של המשתמשים תושבי ישראל ואזרחיה, בני 18 או יותר, אשר כשירים בדין, ואשר אינם מנועים מכל סיבה שבדין מהתקשרות חוזית מחייבת. במידה ואינך עונה על איזה מן הקריטריונים הנ"ל הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

האתר מיועד לשימושם של מוסדות לימוד והשכלה המעוניינים לפרסם ולקדם את מכירות השירותים/מוצרים קורסים מטעמם וכן למשתמשים/גולשים המתעניינים במוצרים אלו, במוסדות הלימוד/מפרסמים או במידע/שירותים המוצעים באתר.

 

מהות האתר

 

האתר אינו מארגן או אחראי למוצרים ו/או לשירותים המוצעים בו, הוא גם אינו מוכר ו/או מספק את המוצרים/שירותים המוצעים בו. כל האחריות למוצרים והשירותים הנרכשים באתר, טבים, מהותם, איכותם והתאמתם, גם אם הם נרכשים באמצעות נרשמים או בעקבות פרסום של נרשמים וכן למידע ולייעוץ הנלווים באתר ובפרסומות, חלה על החברות/מוסדות המציעים ועליהם בלבד. המידע באתר אינו מהווה עצה מקצועית מטעם נרשמים ו/או מי מטעמה ו/או מטעם המפרסמים, או המלצה/עידוד לרכוש שירות ו/או מוצר כלשהו. האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד ג' היא שלך, אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה.

 

כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום/הצעה באתר  ו/או על סמך מידע המתפרסם באופן כלשהו באתר תסוכם ישירות בינך לבין המוסד/מפרסם. נרשמים אינה צד לעסקה זו, והיא, או מי מטעמה, לא ישאו בכל אחריות לשירותים וטובין שיוצעו לך או ירכשו על ידך, גם אם נרכשו באמצעות נרשמים ו/או בפרסום מטעם נרשמים. נרשמים ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לכל נזק, הוצאה, תשלום, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו או במוצרים/שירותים/קורסים או הכשרות המפורסמים באתר.

 

 

 

התנהגות באתר

 

 • המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בהתאם לתנאי תקנון זה, ולהימנע
  משימוש שיש בו משום מפגיעה באתר ו/או בצדדים שלישיים.

 

 •  המשתמש מתחייב שלא לפגוע באתר או במשתמשים אחרים באתר ו/או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליהם לרכוש שירותים ולצרוך שירותים המוצעים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים על האתר. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או האתר לא נתנו בכתב את הסכמתם לקבלם.

 

 • נרשמים זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לרשום משתמש לאתר, לא לאפשר למשתמש רשוםכלשהו מלעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, לבטל את רישומו ולחסום עבורו את הגישהלאתר ו/או לכל חלק ממנו.

 

 • נרשמים רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר או את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם,
  וכן לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ושל התכנים או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר, והכל מבלי להודיע על כך מראש.

 

 • מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים לזכות נרשמים, נרשמים שומרות לעצמה את הזכות לסגור חשבון של כל משתמש, ו/או לחסום גישה של כל משתמש לאתר ו/או לבטל כל זכות אחרת שניתנה לכל משתמש מכוח תנאי שימוש אלה, באופן מיידי, ללא כל הודעה מוקדמת או חבות מצד נרשמים.בין היתר רשאית נרשמים לחסום ו/או לסגור חשבון משתמש כאמור במקרה בו בוצע בחשבון או שקיים חשש (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) שבוצע בחשבון או עומד להתבצע, אחת מאלה: (א)הפרה או אי-עמידה באלו מהתנאים הקבועים בתנאי תקנון זה; (ב) תרמית, הונאה, זיוף, ניצול לרעה או כל פעולה אסורה או לא חוקית אחרת; או (ג) פעולה שיש בה כדי לפגוע באינטרס עסקי, מסחרי,ציבורי, או אחר של נרשמים.

 

 • חל איסור להפעיל על האתר כל תוכנת מחשב, יישום או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה או איחזור אוטומטיים של תכנים מן האתר.

 

 • אין להציג את האתר, חלקים ממנו או תכנים ממנו בתוך מסגרת (Frame) של אתר אינטרנט אחר.

 

 • חל איסור לכלול קישור לאתר מכל אתר אחר המכיל תכנים פוגעניים ו/או פורנוגראפיים ו/או מעודדים טרור ו/או גזענות ו/או אפליה ו/או אלימות ו/או שיש בהם משום הפרה של חוק כלשהו.

 

 • אין להציג תכנים כלשהם מן האתר באופן המשנה את התכנים באופן כלשהו. המאפשר מאתר אחר או מכל אמצעי או מקום אחר גישה לאתר, מתחייב שחיבור כזה לא יגרום לשינוי כלשהו בתכנים.

 

 • מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין להטמיע (Embed) סרטוני וידאו מן האתר (מכל פורמט שהוא,
  לרבות אנימציה) בכל אתר אחר או בכל מסגרת אחרת (לרבות רשתות חברתיות) מבלי לקבל לכך את הסכמת נרשמים מראש.

 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, חל איסור מלנקוט בכל פעולה שיש בה כדי:

 

 • להפריע להתנהלותו התקינה של האתר.

 

 • לאסוף נתונים על מי ממשתמשי האתר.

 

 • להתחזות לאדם אחר.

 

השימוש באזורים מוגבלים באתר (המחייבים שם משתמש/סיסמא)

 

 

 • באתר אזורים ממודרים המיועדים למפרסמים או למשתמשים אחרים אשר הגישה אליהם מוגבלת
  לבעלי שם משתמש וסיסמא (עבור משתמשים - שם משתמש/סיסמא אותה הקלידו עם כניסה
  ראשונית, עבור מוסד הלימוד/מפרסם- שם משתמש שהוגדר וניתן עם השימוש הראשוני).

 

 • הכניסה לאזורים אלה כרוכה בהרשמה. בעת ההרשמה, וכתנאי להשלמת הזמנת התור, תתבקש
  להזין פריטים מסויימים הדרושים לנרשמים לצורך ההרשמה (כגון שם, כתובת, טלפון, פרטי כרטיס אשראי וכו'). אתה מתחייב כי הפרטים שתזין יהיו מלאים ומדוייקים. אתה מתחייב כי אמצעי התשלום בו תעשה שימוש הוא שלך או שיש לך הרשאה מבעל אמצעי התשלום לעשות בו שימוש. ללא מסירת פרטים הנדרשים בשדות חובה לא תוכל להזמין תור באמצעות האתר. עלהמשתמש למסור רק פרטים נכונים ומדויקים, והוא מאשר בזאת את נכונות הפרטים. המשתמש מתחייב לעדכן את נרשמים בתוך זמן סביר על כל עדכון בפרטים שמסר.

 

 • המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. והוא יהא אחראי על כל פעולה ושימוש
  שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכותו ובידיעתו ובין אם לאו. מוסד הלימוד מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.

 

 • מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך,המשתמש פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

 

שימוש על ידי מפרסמים/מוסדות

 

באישורך והסכמתך לתנאי שימוש אלה, על מנת לעשות שימוש באתר לצורך פרסום מוצרים ו/או
שירותים שהנך מספק ו/או משווק, הינך מצהיר, בין היתר, כדלקמן:

 

 • הנך הבעלים של בית עסק או בתי העסק אשר את שירותיו ו/או מוצריו אתה מבקש לפרסם (להלן: "בית העסק").

 

 • הנך מוסמך להתחייב בשם בית העסק ולחייב אותו בתנאי שימוש אלה.

 

 

 • ידוע לך כי האתר הינו מיזם שיווקי בלבד. ההתקשרות לרכישת ואספקת השירותים הינה התקשרות ישירה בין הלקוח לבית העסק, ונרשמים אינה צד להתקשרות כזו. אתהמשחרר בזאת את נרשמים מכל אחריות שהיא כלפי לקוחותו/או צדדים שלישיים, לרבות כל הקשור בביטול עסקה על ידי המשתמש, ולמעט התחייבויותיה המפורשות של נרשמים כלפיך על פי תנאי שימוש אלה, אין ולא תהיה לנרשמים ו/או למי מטעמה כל מחוייבות כלפיך מכח דין, נוהג או כל מקור אחר.

 

 • ידוע לך כי נרשמים אינה מציגה מצג כלשהו והיא אינה מתחייבת כלפיך בהתחייבות כלשהי לפיה היא תעביר לך לקוחות ו/או הזמנות במספר מסויים או בכלל ו/או כי הרשמתך לאתר תניב לך לקוחות ו/או הזמנות במספר מסויים ו/או בכלל.

 

 

 • כאשר אתה מוסר מידע לפרסום באתר, או מאשר פרסום באתר בשמך, על-ידך באופן ישיר או ע"י צד ג', אתה מאשר בעצם מסירתו / אישורו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו, כי אתה רשאי לפרסמו וכי אין בפרסומו של המידע, כולו או חלקו, משום הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו. עם פרסום המידע אתה מאשר לנרשמים להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק למסור לצבור ולהשתמש במידע זה לפי שקול דעתה.

 

 • האחריות על תכנים אלו מוטלת על המפרסם, ובאחריותו הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את נרשמים ו/או מי מטעמהו/או צד ג' בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.

 

 • המפרסם מתחייב שלא להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהתכנים הבאים:

 

 • תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.

 

 • תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר האחרים ו/או במפרסמים/מוסדות לימוד
  אחרים.

 

 • תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב. 

 

 • תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי שלא הותרו לפרסום בהתאם להסכם הפרסום המחייב את המוסד.

 

 • תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.

 

 • תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.

 

 • תמונות/אימג'ים גרפים שאין ברשותו אישור זכויות יוצרים להשתמש בהם.

 

 • הסדר בו יופיעו בתי העסק השונים באתר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של נרשמים, אשר רשאית לשנותו בכל עת. נרשמים אינה מתחייבת כלפיך כי בית העסק שלך יופיע במיקום מסויים ברשימה. נרשמים רשאית לבסס את סדר הופעת בתי העסק על בסיס רנדומלי או בהתבסס על שיקולים שונים כפי שתמצא לנכון, לרבות שיעור העמלה שתשולם על ידך, זמינות השירותים והמוצרים, הרלוונטיות של בית העסק לסוג החיפוש שבוקש על ידי המשתמש, שיקולי מיקום גיאוגרפי ודירוג משתמשים. הנך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה בקשר עם מיקום בית העסק שלך ברשימת בתי העסק באתר.

 

 • נרשמים רשאית לבקש ממשתמשים לחוות את דעתם על השירות אשר קיבלו מבית העסק, לרבות בדרך של דירוג ומתן ציונים. נרשמים רשאית לפרסם חוות דעת כאלה ו/או חלקים מהם באתר, לרבות לצד שמו של בית העסק ו/או בקישור אליו. הנך מצהיר כי ידוע לך שלנרשמים אין שליטה על חוות דעת ודירוגים אלה, הם ניתנים על ידי המשתמשים בלבד. נרשמים תעשה מאמצים סבירים על מנת להימנע מפרסום דברים פוגעניים או אלימים, אך היא אינה נושאת בכל אחריות לפרסומים כאלה אשר ימסרו על ידי המשתמשים, לרבות לא בגין הפצת לשון הרע. אתה מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה כלפי נרשמים ו/או מי מטעמה ביחס לחוות דעת אלה והדירוגים שיתנו המשתמשים.

 

 • נרשמים הינה הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בחוות הדעת שירשמו המשתמשים והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש. חל איסור לעשות שימוש בחוות דעת אלה ו/או בחלקן, לרבות בדרך של שיתוף, קישור, הטמע האו כל דרך אחרת, אלא אם ניתן לכך אישור נרשמים מראש ובכתב.

 

 • מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של תקנון זה, כל אחד מן האירועים דלהלן יחשב להפרה יסודית של תקנון זה על ידי בית העסק, אשר תזכה את נרשמים בכל התרופות העומדות לזכותה עקב כך על פי חוק, לרבות הקפאה או השעיה של בית העסק מן האתר ו/או ביטול מיידי של ההתקשרות בין הצדדים ללא צורך בהודעה מוקדמת:

 

לא תשלם איזה מן התשלומים החלים עליך במועד.

 

הפרטים אודות בית העסק באתר אינם מעודכנים, לא מדוייקים או מטעים.

לא תכבד הזמנות שבוצעו דרך האתר,  בין ככלל ובין בדרך של דרישת תשלומים מעבר למחיר השירות הכולל כפי שהוא מוצג באתר.

 

התקבלה אצל נרשמים תלונה אחת או יותר מלקוחות, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של נרשמים מצדיקים את השעיית השירות או הפסקת ההתקשרות.

 

נעשה על ידך שימוש לרעה בתהליך חוות דעת הלקוחות על ידי התנהגות שתוצאתה היא חוות דעת המופיעה באתר שאינה ביטוי כן של התרשמות אמיתית מלקוח אמיתי בבית העסק.

 

כל התנהגות בלתי הולמת, לא חוקית או לא מקצועית כלפי לקוחות.

 

התעוררה, לפי שיקול דעת נרשמים, בעיית בטיחות, פגיעה בפרטיות או סכנה בריאותית ו/או תברואתית בקשר עם בית העסק ו/או מתקניו.

 

קיים לנרשמים חשד כי אתה עושה, ביחד עם המשתמשים, יד אחת על מנת להפחית מהכנסות נרשמים.

 

הוגשה כנגדך בקשת פירוק ו/או כינוס נכסים, נכנסת להליך של פירוק, בין מרצון ו/או שלא מרצון ו/או כינוס נכסים, בין קבוע ובין זמני ו/או הוגשה בקשה להכריזך כפושט רגל או שהחלו נגדך הליכים לביצוע הסדר פשרה בינך לנושיך.

 

 

 

קישורים באתר

 

 • יכול שיהיו קיימים באתר קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט. קישורים כאלה יכולים להיות חלק מתוכן גולשים, חלק מתוכן פרסומי ושיווקי או חלק אחר באתר עצמו.

 • נרשמים אינה שולטת ו/או מפקחת על קישורים אלה ו/או על התכנים באתרי האינטרנט אליהם הם מובילים, גם אם מדובר בקישור שהוא שיתוף פעולה כלשהו של האתר עם צד שלישי כלשהו.

 

 • ·נרשמים אינה אחראית לתקינותם של הקישורים ו/או לעצם היותם קישורים פעילים

 

 • כל מידע שימסור המשתמש ו/או יאסף אודות המשתמש באתרים אליהם מובילים הקישורים כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של אותם אתרים, ולנרשמים אין כל אחריות בקשר למידע שימסור המשתמש ו/או אשר יאסף אודותיו כאמור.

 

הגבלת אחריות

 

 • כל התכנים באתר מועמדים לרשות המשתמשים כפי שהם (as-is) ונרשמים או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהו לדיוקם של התכנים, חוקיותם, נכונותם או זמינותם.

 

 • השימוש באתר הינו על אחריותו של המשתמש בלבד.

 

 • נרשמים אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין באופן רצוף ומלא בכל עת. נרשמים אינה מתחייבת כי האתר יפעל למשך תקופת זמן כלשהי, ואינה מתחייבת כי כל השירותים המוצעים בו ימשיכו לפעול למשך תקופה מוגדרת כלשהי. לא יהיה בהפסקת פעולת האתר ו/או כל חלק ממנו כדי להטיל על נרשמים ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.

 

 • נרשמים לא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם למי מן המשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו עקב כח עליון, לרבות פגעי טבע, שביתות והשבתות, מלחמות ולחימה, אירועי טרור, מחסור בחומרי גלם, ציוד או עובדים, מצב חירום או כל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת נרשמים.

 

 • נרשמים אינה אחראית לכל וירוס, סוס טרויאני, תולעת או כל תוכנה זדונית אחרת שעלולה להימצא באתר ו/או לעבור ממנו לאמצעי כלשהו של המשתמש. על המשתמש חלה האחריות להתקין ולהפעיל על גבי האמצעי בו הוא גולש באתר תוכנה מתאימה להגנה בפני תוכנות זדוניות.

 

 • נרשמים אינה אחראית לכל תקלה הקשורה ו/או הנובעת מגורמים הקשורים בספקי תקשורת וציוד, כגון רשתות סלולר וספקי גישה לאינטרנט.

 

 • נרשמים אינה אחראית להתאמת האתר, לרבות השירותים והתכנים לצרכי ו/או למטרות המשתמש ו/או לציוד שהמשתמש עושה בו שימוש.

 

 • נרשמים פועלת במידת האפשר על מנת שהתכנים יהיו נכונים ומדוייקים ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחולו ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתכנים ו/או בדרך העברתם אל המשתמש, והמשתמש פוטרת בזאת את החברה מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.

 

 • מובהר כי נרשמים מפעילה מיזם בתחום הפרסום, המכירה והשיווק. נרשמים אינה גורם מקצועי בתחום כלשהו הקשור ללימודים ו/או הכשרה ו/או אקדמיה, והיא אינה מספקת כל שירות ו/או ייעוץ ו/או מוצר בתחומים אלה. נרשמים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים  בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר. בשום מקרה, נרשמים ו/או מי מטעמה לא יחובו בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור למוצר או שירות המוצע על ידי בתי העסק. ובכלל האמור, הינך אחראי באופן בלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק או עם צדדים שלישיים, ומשחרר בזאת את נרשמים ו/או מי מטעמה מכל תביעה, דרישה, חבות, הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית העסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק למסור או לקיים את השירותים המוצעים על ידו, וכך גם הדין לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל גולש אחר באתר. זוהי אחריותך הבלעדית של להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן שמפורסם באתר על ידי בית העסק.

 

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי נרשמים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשתמש לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי שיגרם בקשר עם השימוש באתר, לרבות קבלת שירות המוצע באתר ו/או אשר הוזמן באמצעות האתר.

 

 • מובהר למשתמש, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי נרשמים ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.

 

 • כל החלטה שתקבל כמפרסם ביחס למידע שהתקבל מגולש/מתעניין זה או אחר הינו באחריותך המלאה. איננו מתחייבים כי הפרטים הנמסרים לך על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. איננו מכירים את משתמשי האתר, ואין ביכולתנו לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים.

 

 • המשתמש יפצה ו/או ישפה את נרשמים ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר עם פעילות המשתמשת באתר.

 

קנין רוחני ותכני גולשים

 

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של נרשמים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנרשמים זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות /משתמשים ובתי העסק, תיאור מסלולי השירות והשירותים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

 

 • כמו כן, נרשמים שומרת לעצמה באופן בלעדי את כל זכויות הבעלות והקניין על ועבור האתר,לרבות חוות הדעת של המשתמשים והתוכן המתורגם באתר. העתקת תוכן מהאתר, ללא רשות מפורשת בכתב מנרשמים, תהווה הפרה של זכויות היוצרים של נרשמים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים לזכות נרשמים.

 

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "נרשמים וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה של נרשמים בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של נרשמים מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין

 

 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של נרמשים מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שהעתקת נתונים באופן שיטתי מן האתר (בין באופן אוטומטי ובין באופן ידני) אסורה בהחלט.

 

 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתה של נרשמים מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 

 • ככל שהאתר מאפשר להעלות תכנים על ידי משתמשים, הרי שהמשתמש המעלה תכנים כאמור הינו האחראי הבלעדי לאותו תוכן שהוא מעלה. בהעלאת תכנים כלשהם לאתר, לרבות חוות דעת או דירוג, המשתמש מעביר באופן מלא ובלתי חוזר לנרשמים, ללא תמורה, את כל הזכויות בכל התכנים שהעלה לאתר, ונרשמים תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים. אין להעלות לאתר חומר אשר יש בו זכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי ו/או אם קיים יסוד להניח כי קיימת זכות כזו, מבלי לקבל את רשותו של בעל הזכות לכך, מראש ובכתב. משתמש אשר יעלה תוכן לאתר, מתחייב לפצות ו/או לשפות את נרשמים ו/או  מי מטעמה מייד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה אשר יגרמו לנרשמים ו/או מי מטעמה בקשר עם התוכן שהעלה. נרשמים רשאית, בכל עת, להסיר מן האתר כל תוכן שהועלה על ידי משתמשים ו/או מפרסמים ללא כל צורך בנימוק או הודעה.

 

 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חל איסור חמור להעלות לאתר תכנים פוגעניים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים ו/או כל תוכן שיש בו ו/או קיים חשש כי הוא פוגע בכלל הציבור ו/או בחלק ממנו ו/או בציבור מסויים ו/או באדם מסויים באופן כלשהו.

 

 • נרשמים רשאית לאפשר לגולשים להזין לאתר מידע, כגון דירוג, ביקורת, בנוגע לבעלי עסק. המשתמש מסכים ומאשר לפרסם תגובתו לפי ראות עיניה של נרשמים, ובכלל זה את פרטי המשתמש. אין באמור לעיל להטיל אחריות כלשהי על נרשמים לכל דירוג ו/או תוכן אחר שמעלה מי מהמשתמשים לאתר.

 

 • המשתמש מתחייב כי כל תוכן שיעלה לאתר יהיה נקי וחופשי מכל וירוס ו/או תולעת ו/או סוס טרויאני ו/או כל תוכנה זדונית ו/או מזיקה אחרת.

 

 • היה ומשתמש סבור כי תוכן כלשהו באתר (לרבות פרסומים באתר ו/או כל קישור לאתר אחר) פוגע ו/או מפר זכות כלשהי של אותו משתמש (להלן: "תוכן מפר"), הוא רשאי לפנות לנרשמים בכתב (בדואר או בדואר אלקטרוני) ולדרוש את הסרת התוכן המפר. נרשמים תהא רשאית לערוך בירור של טענות המשתמש בקשר עם התוכן המפר. היה ונרשמים הסירה את התוכן המפר מן האתר בתוך זמן סביר, הרי שלא תחול עליה כל אחריות בגין אותו תוכן מפר, הסרת התוכן המפר תהיה הסעד היחידי והבלעדי למשתמש הטוען כי זכותו הופרה על ידי התוכן המפר, ולא תהיה לו עוד כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד מי מהגורמים הקשורים.

 

 • אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

 

 

 

מדיניות פרטיות:

 

נרשמים עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן אל פרטיותם של המשתמשים באתר. מידע על הגנת הפרטיות, על השימושים שבכוונת נרשמים לעשות במידע אשר נמסר לה על ידי גולשים ו/או מפרסמים  ועל זכויות הגולשים על פי דין, אפשר למצוא במדיניות הגנת הפרטיות של נרשמים בכתובת: https://www.nirshamim.co.il/pages/about/policy.aspx

 

 

כללי

 

 • נרשמים רשאית לשנות את תקנון זה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. נרשמים תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

 

 • רישומי המחשב של נרשמים יהוו ראיה לכאורה לנכונותם בכל הקשור לשימוש ולפעילות באתר.

 

 • על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

 

 • בשל אופיו המיוחד של שירות ברשת האינטרנט, ובשל אופיו הדינמי של האתר, הרי שמוסכם בזאת כי על אף האמור בכל דין אחר, תקופת ההתיישנות לכל עילה שהיא נגד מי מהגורמים הקשורים בקשר עם האתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או תנאי שימוש אלה תהיה שנתיים ממועד התגבשות עילת התביעה, ולאחר תקופה זו לא ניתן יהיה להגיש תביעה כלשהי בגין עניינים אלה כנגד נרשמים ו/או מי מטעמה.

 

 • היה ובית משפט מוסמך יקבע כי חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו מחוסר תוקף, הרי שתנאי השימוש יתוקנו באופן מינימלי ככל הנדרש, באופן שיותיר את הוראותיהם קרובות ככל הניתן לרוח תנאי שימוש אלה. כל יתר תנאי השימוש ימשיכו לעמוד בתוקפם.

 

 

 • הנך מוזמנת לפנות אלינו בכל שאלה בקשר לתנאי שימוש אלה לדואר אלקטרוני  support@nirshamim.co.il

 

 

 • שום שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי נרשמים לא יחשבו כוויתור על זכויות נרשמים על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי כל דין, ולא יהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכות נרשמים לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

 

תנאי שימוש אלה עודכנו בחודש דצמבר 2022

 

 

לימודים + נרשמים ללימודים -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649