מדיניות פרטיות של נרשמים ללימודים בע"מ


חברת נרשמים ללימודים  בע"מ ("החברה") מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת ("האתר") והיא מחוייבת לפעות בהתאם להוראות הדין ובאופן סביר ומקובל למען שמירה והגנה על פרטיותם של משתמשי האתר.

במסמך זה, מפורטת מדיניות הגנת הפרטיות של החברה, המסדירה את אופן האיסוף, השמירה והשימוש על ידה, במידע אודות המשתמשים הנצבר ברשותה, וכן את האפשרויות העומדות בפני המשתמשים להגן על פרטיותם.

מדיניות פרטיות זו חלה על המשתמש באתר ו/או הנרשם לשירותים המוצעים באתר באמצעות ו/או דרך אתר אינטרנט אחר, בין אם אותו אתר אינטרנט אחר קשור לחברה ובין אם לאו.

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש אותם ניתן למצוא בכתובת:

https://www.nirshamim.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F

 

שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן

 

כללי

 1.  חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות וכו'.בנוסף יתכן ובמהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בהם תמסור לחברה ו/או החברה תאסוף פרטים נוספים הנוגעים לך (כל הפרטים שימסור המשתמש לחברה בקשר עם האתר ו/או הרישום לאתר ו/או השירותים המסופקים באמצעות האתר יקראו להלן: "הפרטים האישיים").

 

 2.  חלק מן הפרטים האישיים הינם אופציונאליים לחלוטין (דהיינו, השירות אשר יסופק למשתמש לא יגרע אם לא ימסור אותם); חלקם אופציונאליים אך אי מסירתם עלולה לשבש או להכביד על שירותים מסויימים; וחלקם חיוניים, ובלעדיהם לא ניתן יהיה לספק למשתמש את השירות.


הפרטים האישיים יכול שיכללו, בין היתר:

 

א.       פרטים חיוניים הנדרשים לשם הקמת החשבון והפעלתו:

1.       שם מלא.

2.       מספר טלפון.

3.       כתובת דואר אלקטרוני.

4.       תאריך לידה.

 

ב.       פרטים אופציונאליים אשר תכליתם לשפר את השירותים:

1.       השכלה, העדפות לימודים, אמונה דתית (כל אלה דרושים על מנת להתאים למשתמש את מוסד הלימודים).

2.       מגדר.

3.       פרטי פרופיל המשתמש בגוגל או ברשת חברתית.

4.       מיקום המשתמש – נדרש על מנת להציע למשתמש שירותים באיזור הגיאוגרפי בו הוא נמצא.

5.       התקשורת בין המשתמש למוסד האקדמי – נדרשת על מנת לשפר את השירות למשתמש.

 

ג.        פרטים אופציונאליים אשר אי מסירתם לא תגרע מן השירות

1.       תמונה של המשתמש.

 


 


מובהר בזאת כי לא חלה עליך חובה חוקית כלשהי למסור את הפרטים האישיים, ומסירת הפרטים האישיים תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשית. עם זאת, אנו מביאים בזאת לידיעתך כי מסירת פרטים אישיים מסוימים הינה תנאי לרישום לאתר ו/או לעשיית שימוש בשירותים הכלולים באתר, וללא מסירתם לא תוכל לעשות שימוש באתר.

 

 

1.       כמו כן, במהלך השימוש באתר יצטברו בידי החברה נתונים אודות אופן השימוש באתר ע"י המשתמש: שירותים בהם התעניין, בתי עסק בהם ביקר, סוג המכשיר בו עושה המשתמש שימוש, סוג הדפדפן וכיוצ"ב. נתונים אלו ישמשו בעיקר לניתוח סטטיסטי, ובאם יועברו לצד שלישי, לא יזהו את המשתמש באופן אישי.

 
מסירת מידע לצדדים שלישיים

 

2.       פרטי המשתמשים ניתנים לצפיה רק על ידי העובדים המורשים של החברה, וזאת לשם מתן השירות ושיפורו.

 

3.       לצורך קבלת חלק מהשירותים באתר מעבירה החברה את המידע אודותיך (לרבות מידע אישי) לגורמים הרלוונטיים לרבות מוסדות לימוד וגופים מסחריים, בהתאם לסוג השירות אליו נרשמת והמידע המבוקש על ידך במסגרת אותו שירות.

 

4.       החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי החברה ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך. יובהר כי מדיניות הפרטיות של החברה לא תחול על צדדים שלישיים אלו, ועליך לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

 

5.       מלבד למוסדות הלימוד ובתי העסק המספקים שירותים למשתמשי האתר, החברה מתחייבת שלא להעביר לצד ג', מידע שיש בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא באופן התואם את הוראות מדיניות פרטיות זו והוראות כל דין, וכן במקרים שלהלן:

 •  במקרה שהמשתמש יאשר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים. 

 • במקרה והמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בהם ו/או אם יבצע באמצעות האתר ו/או דרכם פעולות מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

 • במקרה ויתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי.

 • במקרה ויתגלעו כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה.

 • בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או לרכושו של המשתמש, או לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי.


שמירת המידע במאגר והשימוש בו

 

6.       פרטי המשתמש שצוינו לעיל (בין אם פרטים אישיים ובין אם נתונים שנאספו אודות אופן השימוש באתר), יישמרו במאגר מידע של החברה והחברה מתחייבת לעשות במידע זה שימוש אך ורק בכפוף לכל דין ולמטרות האתר כדלהלן:

 • ·לאפשר למשתמשים שימוש נוח ויעיל באתר.

 • לשפר, להעשיר ולשנות את שירותי האתר בהתאם לדרישת קהל המשתמשים.

 • להתאים למשתמש את מוסד הלימודים המתאים ולהציג לו את המחיר הנכון.

 • להציע למשתמש את מוסד הלימודים המתאים בסביבה הפיזית בה מצוי המשתמש.

 • על מנת לנטר את הפעילות באתר במטרה למנוע הונאות, תרמיות וכו'.

 • להגן על כלל המשתמשים באתר מפני התנהגויות בלתי רצויות ו/או פוגעניות.

 • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע זה אם יועבר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש אישית.

 • מקסום חשיפת המשתמש לאפשרויות התורים הזמינות על ידי בתי העסק.

 • במידה והמשתמש יבחר אפשרות זו, יוצג חלק מן המידע האישי שלו גם בחוות דעת אשר יבחר להשאיר לבית העסק.

 • לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון האתר ו/או במדיניות זו.

7.       פרטי המשתמש לא יחשפו למשתמשים אחרים, אלא במקום בו יבחר המשתמש מרצונו לעשות כן.

 

מובא בזאת לידיעת המשתמשים, כי בקשר למידע שימסרו ו/או אשר נאסף על ידם, עומדות להם הזכויות הבאות:

 

 • זכות הגישה למידע –הזכות לקבל גישה לנתונים האישיים של המשתמש עצמו;

 • הזכות לתקן – זכות המשתמש להשיג תיקון של נתונים אישיים בלתי מדויקים הנוגעים למשתמש, בתוך זמן סביר;

 • הזכות למחיקה - זכות המשתמש לדרוש מחיקה של הנתונים האישיים הנוגעים לו, בזמן סביר, ובכפוף להוראות כל דין;

 • הזכות להגבלת העיבוד - זכות להשיג הגבלה של עיבוד הנתונים האישיים שלו;

כל פניה בנושאים אלה יש להפנות ישירות לחברה, לכתובת הדואר האלקטרוני: support@nirshamim.co.il

יודגש כי תיקון, מחיקה או הגבלת עיבוד המידע עלולה לפגוע ביכולת החברה לתת למשתמש את השירותים

באמצעות האתר.

 

 

 

8.       למרות שהחברה שואפת לענות על כל שאלה או חשש שעשויים להיות למשתמשים, אם אתה מאמין כי עיבוד הנתונים שלך מפר את חוק הגנת הפרטיות או אם דרישותיך להגנה על מידע הופרו בדרך אחרת, באפשרותך להתלונן לרשות המוסמכת לכך.

  


השימוש במידע ומשלוח חומר פרסומי


9.      החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך.
החברה תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן תהיה רשאית החברה לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר החברה סבורה כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה.

 

10.  החברה תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור
הינך רשאי בכל עת לפנות לחברה ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשמת באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת  info@nirshamim.co.il

 

11.  החברה תהיה רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS. 

 

12.  במידה ואינך מעוניין בקבלת המידע הפרסומי או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת שלח בקשה מסודרת לכתובת המייל info@nirshamim.co.il

 

13.  בנוסף לאמור לעיל, תהיה החברה רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) החברה תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל החברה טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה החברה רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי

 

עוגיות

 

14.    עוגיה (cookie) היא מרכיב בתוכנת הדפדפן שלך. עוגיה היא קובץ טקסט קטן המאוחסן על גבי מכשיר המשתמש, למטרת תיעוד ושיפור חוויית הגלישה של המשתמש. אם הדפדפן של המשתמש מאפשר עוגיות, הדבר מאפשר לחברה לכתוב עוגיות אשר מאחסנות כמות קטנה של נתונים על גבי המכשיר של המשתמש.

 

כיצד החברה משתמשת בעוגיות?

 

15.    שימוש בעוגיות הוא דבר נפוץ בהרבה אתרים מקצועיים. כשהמשתמש מבקר באתר, אם הדפדפן של המשתמש מאפשר קבלת עוגיות, החברה שולחת עוגיה על מנת שתהיה מאוחסנת על גבי המכשיר של המשתמש. באמצעות השימוש בעוגיות יכולה החברה לעקוב אחר מידע מסויים שאינו אישי ואינו ניתן לזיהוי בקשר להתנהלות המשתמש באתר. העוגיות עוזרות לחברה ללמוד אילו שירותים של האתר משמשים את המשתמש יותר ומה התוכן שבו המשתמש צופה באתר ו/או באפליקציה כשהוא גולש בהם. כשיבקר המשתמש באתר או באפליקציה שוב, העוגיות מאפשרות לנו להתאים את התכנים בהתאם להעדפותיו. החברה יכולה להשתמש בעוגיות בין היתר כדי: לבחון כמה פעמים ביקר המשתמש באתר; לאסוף מידע סטטיסטי מצטבר על השימוש באתר; לספק למשתמש תוכן מותאם אישית בהתבסס על תחומי העניין שלו והיסטוריית הגלישה שלו באתר.

 

16.    במידה ואינך מעוניין לאפשר שימוש בעוגיות, הרי שתוכל למנוע שימוש כזה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו אתה עושה שימוש. עם זאת, אנא שים לב כי חלק מן העוגיות הינן חיוניות להתנהלותם התקינה של האתר, ואם לא תאפשר התקנת עוגיות, האתר עלולים לפעול על גבי מכשירך שלך באופן לא תקין או לא לפעול כלל.

 

אתרים אחרים

 

17.    יתכן והאתר יכיל קישורים לאתרים/בתי עסק אחרים. כאשר יקליק המשתמש על אחד מקישורים אלה יתחבר המשתמש לאתר חיצוני לאתר ולאפליקציה אשר עלול לאסוף מידע אודות המשתמש מרצונו או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. החברה אינה אחראית ואינה שולטת באתרים האחרים הללו או באיסוף המידע האישי שנעשה בהם, בשימוש בו או בגילויו. לפיכך, מומלץ למשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אלה בכדי להבין כיצד הם אוספים מידע וכיצד משתמשים בו.

 


איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים


18.  החברה אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים באתר וכו'. לצורך כך משתמשת החברה בשיטה המסייעת לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר ואת מידת השימוש בתכנים ובשירותים השונים באתר. עיבוד המידע נועד לצורך בקרה, מחקר, תחזוקה הגנה ושיפור השירותים הניתנים באתר והוא אינו מזהה אותך באופן אישי


אבטחת מידע

 

19.    החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

20.    החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה.

 

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

21.    מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.

 

22.    על מדיניות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הקשורים למדיניות זו יהיו נתונים לסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו.

מדיניות זו עודכנה לאחרונה בחודש דצמבר  2022.

 

 

לימודים + נרשמים ללימודים -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649